Naša dejavnost

Nepremičninsko posredovanje (prodaja,oddaja, najem, nakup)

 

Naše STORITVE NEPREMIČNINSKEGA POSREDOVANJA obsegajo zlasti:

 • iskanje kupcev/ prodajalcev oz. najemnikov/najemodajalcev nepremičnin v skladu z Vašimi željami,
 • organiziranje in vodenje ogledov nepremičnine, kontaktiranje potencialnih sopogodbenikov,
 • sodelovanje pri pogajanjih in pripravah za sklenitev posla,
 • oglaševanje nepremičnine ( lastna spletna stran, nepremičninski portali, oglasniki) in v primeru eksluzivne pogodbe o posredovanju tudi v časopisih določenih s pogodbo o posredovanju,
 • seznanitev naročitelja in tretje osebe z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za sklenitev pogodbe v prometu z nepremičninami ( pojasnitev tržnih razmer, ki so pomembne za določitev cene v pogodbi v prometu z nepremičninami; z vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe v prometu z nepremičninami; višina in vrsta davčnih obveznosti; višino stroškov notarske overitve podpisov, vpisa v zemljiško knjigo in morebitnih drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe, ki je predmet posredovanja; morebitna tveganja povezana z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine, vpisanimi stvarnimi pravicami oziroma drugimi pravicami tretjih na nepremičninah oziroma drugimi morebitnimi neurejenimi razmerji,
 • preverimo dejansko stanje nepremičnine (ogled),
 • preverimo pravno stanje nepremičnine,
 • sestavimo listino z vsebino nepremičninske pogodbe,
 • za prodajalca opravimo vsa dejanja v postopku odmere in plačila davka na promet nepremičnin in organiziramo overitev podpisa pri notarju,
 • kot skrbnik hranimo izvirnike listin oziroma aro, če se stranki nepremičninske
  pogodbe sporazumeta, da skrbniške storitve v zvezi s to pogodbo opravlja nepremičninska družba,
 • sodelujemo pri izročitvi in prevzemu nepremičnine ter za stranke sestavimo zapisnik o izročitvi in prevzemu nepremičnine,
 • opravimo druga dejanja, ki so potrebna za pravno veljaven prenos lastninske pravice.

Pravno svetovanje pri nepremičninskih poslih

 

Še nekaj o dodani vrednosti !

 

Za kompleksnejše pravne posle naše posredovanje vključuje tudi pravno svetovanje pri nepremičninskih poslih, ki jo lahko ponudimo tudi kot samostojno storitev.

STORITVE PRAVNEGA SVETOVANJA pri nepremičninskih poslih obsegajo:

 • urejanje dokumentacije v prometu z nepremičninami,
 • sestava pravnih listin ( predpogodba, prodajna pogodba, pogodba o ari, najemna pogodba in druge pogodbe),
 • povezave z in urejanje obiskov pri notarjih
 • preverjanje popolnosti in verodostojnosti dokumentacije v zvezi z urejanjem lastništva,
 • preverjanje in svetovanje pri urejanju zemljiško-knjižnega stanja.

Davčne storitve


Naše DAVČNE STORITVE vam zagotavljajo in nudijo:

 • pravno varnost v poslovanju na vaših davčnih področjih, saj skupaj z vami zasledujemo cilj(e), da se v celoti spoštuje davčna zakonodaja, tudi ob upoštevanju mnenj in pojasnil FURSa ter ustrezne sodne prakse,
 • prepoznavanje davčnih tveganj v poslovanju, da se izognete raznim kaznim, dodatno odmerjenim davkom, škodovanju ugleda in izpostavljenosti finančnim posledicam,
 • optimalno davčno načrtovanje in rešitve, katerih primarni cilj je zmanjšanje davčne obveznosti, medtem ko se s sekundarnim ciljem davčnega načrtovanja išče rešitve za legalno odložitev plačila davkov ali celo izogib (ne pa utajo) plačilu davka,
 • preventivne davčne preglede, kjer skupaj z vami preverjamo vpliv dnevnega izvajanja postopkov plačevanja davkov, da bi ugotovili: pravočasnost plačila davčnih obveznosti, pravilnost in točnost plačila tekočih obračunov in zagotovili predhodno odpravi vse morebitne in zaznane nepravilnosti pri obračunu in plačilu davkov.
 • zastopanje in svetovanje v davčnih inšpekcijskih postopkih, s čimer v postopku pregleda nasproti inšpektorju stoji kompetentna oseba, ki obvlada tako vsebino in pomen davkov, kakor tudi elemente zakona o davčnem postopku, zlasti glede pravic davčnega zavezanca, vsekakor pa vam zagotavljamo tudi
 • osnovno davčno svetovanje in pojasnila, ki dajejo odgovore na manj zahtevna vprašanja, kjer stranka dobi odgovor in/ali pojasnilo za sprejem manj zahtevnih odločitev o posamičnem primeru. Na voljo smo vam v 24/7/365 času.

 

KONTAKT: 059 703 093 ali info@gazeladavki.si

SPLET: www.gazeladavki.si

Poslovne storitve

Naše POSLOVNE STORITVE obsegajo:

 • izdelavo poslovnih načrtov, kar obsega poslovno strategijo, vizijo, poslanstvo, temeljne vrednote poslovno strategijo podjetja,
 • preizkus organizacijske strukture: kapitalizacija, operativne strategije, analiza trga in načrt trženja, priprava finančnih projekcij (poslovnih izidov),
 • svetovanje pri financiranju podjetja: lastniško in dolžniško financiranje, optimalno ravnotežje med obema,
 • preučitev organizacije podjetja: analiza temeljnih poslovnih funkcij, organizacijska struktura in organizacijski procesi, izdelava organizacijskih pravil,
 • obvladovanje tveganj(a) pri poslovanju: postavitev modela obvladovanja tveganj in izdelava registra tveganj,
 • notranje kontroliranje: organizacijski postavitvi sistema notranjih kontrol, pomoč pri tekočem izvajanju notranjih kontrol,
 • računovodenje, svetujemo zlasti: pri pripravi pravilnikov o finančno - materialnem poslovanju podjetja, postavitvi zanesljivega in učinkovitega krogotoka knjigovodskih listin (postopki obdelave, pristojnosti, odgovornosti, obrazci), pri uporabi računovodskih standardov in zakonskih zahtev ter računovodskega poročanja,
 • vrednotenje investicijskih projektov: priprava finančne analize načrtovane investicije, ocena denarnih tokov investicije, ocena stroškov financiranja in presoja smiselnosti investicije ter priprava celovitega investicijskega elaborata, kot podlage za pridobitev (zunanjih) virov financiranja načrtovane investicije

 

KONTAKT: 059 703 093 ali info@gazeladavki.si

SPLET: www.gazeladavki.si

Prednosti Gazele

Hitrost

Image

Konkurenca nas težko dohiteva.

Zaupanje

Image

Naše delovanje omogoča strankam, da sprejmejo le takšne odločitve, ki so jasne in nedvoumne.

Profesionalizem

Image

Smo zavzeti, inovativni in proaktivni in neprestano stremimo k odličnosti.