Splošno razširjeno mnenje v zvezi z nepremičninskimi posredniki je, da gre za gospode, ki pri posredovanju nimajo drugega resnejšega dela, kot da stranki zaračunajo štiriodstotno provizijo, nakar mirno odkorakajo v svoje posredniško "kraljestvo". A je temu res tako?

Nekaj izmed množice opravil, ki jih posredniki opravijo (in jim jih nalaga zakon o nepremičninskem posredovanju) z namenom, da dobijo pošteno prislužen denar za svoje angažiranje v nepremičninskem poslu, prikazujemo v nadaljevanju.

Poglejmo, kaj vse je nepremičninska agencija in nepremičninski agent dolžan storiti:

1.) pred sklenitvijo pogodbe mora preveriti pravno in dejansko stanje nepremičnine. Stranko mora jasno in razumljivo pisno opozoriti na morebitne pravne oziroma stvarne napake nepremičnine, to je preveriti mora podatke iz zemljiške knjige oziroma listin, ki so podlaga za vknjižbo ter hkrati ugotoviti ali je prodajalec lastnik nepremičnine, ki je predmet pogodbe in ali so na tej nepremičnini stvarne pravice oziroma druge pravice tretjih, ki bi lahko omejevale oziroma izključevale pravice stranke. Zato si mora nepremičnino skrbno ogledati ter preveriti ali ima očitne napake oziroma pomanjkljivosti, ki vplivajo na uporabnost oz. ceno nepremičnine. Če posreduje pri prometu z zemljiščem mora preveriti namambnost zemljišča, določeno s prostorskimi ureditvenimi akti.

2.) Nepremičninskim agencijam je v interesu, da nepremičnino prodajo čimprej. Zato bodo med drugim svetovali tudi kako postaviti realno ceno.

3.) Seveda pri posredovanju nastajajo tudi stroški. Nepremičninski posrednik, ki zaračuna svoje delo stranki, je zanj tudi odgovoren. Vsako strokovno in intelektualno delo, kar velja še zlasti za delo nepremičninskega posrednika ima svojo ceno. Vsak posredniški posel naj bi nepremičninska agencija opravila celovito, saj je tudi z nepremičninskim kodeksom etično zavezana, da ga na najboljši možni način zaključi. In ne nazadnje, v primeru slabo izvedenega posla lahko stranka uveljavlja odškodnino iz naslova zavarovanja odgovornosti agencije, kar je za agencijo pomemben poslovni strošek.

Vidimo, da je delo nepremičninskega posrednika obsežno in zelo odgovorno, zato tudi prepričanje o "gospodih štirih odstotkov" izhaja iz napačnih predpostavk bolj ali manj temelječih na ne zadostnem poznavanju njihovega dela in dejanske odgovornosti.